Referat af generalforsamling, Dansk Journalistforbund, kreds 6, lørdag den 9. marts 2019
Der var ved generalforsamlingens begyndelse mødt 47 deltagere.

1. Valg af dirigent
Søren Wormslev blev valgt med akklamation. Umiddelbart efter valget konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og forsamlingen godkendte dagsordenen. Dirigenten konstaterede desuden, at der ikke var fuldmagts-repræsenterede.

2. Formandens/bestyrelsens beretning, herunder indlæg ved Lars Werge, formand for DJ
Formand Allan Gregersen aflagde beretning, hvor han blandt andet omtalte årets arrangementer, kredsens nye hjemmeside og Facebook-side samt medlemsudviklingen og arbejdsløshedssituationen.
Herefter berettede Lars Werge om arbejdet med forbundets struktur, der skal til debat på det kommende delegeretmøde.
Efter en kort debat blev beretningen godkendt. Herefter takkede Allan Gregersen næstformand Henrik Louis Simonsen og Helle Therkelsen, der begge stopper med bestyrelsesarbejdet.

3. Kredsens regnskaber.
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bo Lehm. 
Revisorene havde meddelt, at man ikke kunne godkende regnskabet, da det i den foreliggende form med tilhørende bilag ikke havde været muligt at revidere regnskabet på en fyldestgørende måde. Man havde desuden konstateret en enkelt mindre bogføringsfejl. Som repræsentant for revisorerne understregede Karin Pedersen, at der ikke var tale om kriminelle forhold, hvorfor revisorerne opfordrede generalforsamlingen til at godkende regnskabet.
Revisor Bente Bjørn fremsatte desuden et forslag om, at der næste år sammen med regnskabet også fremlægges et budget. Dette forslag blev forkastet med 13 stemmer for, 18 stemmer imod. 14 tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod.
Herefter blev regnskabet godkendt. Generalforsamlingen pålægger den nye bestyrelse at sikre, at der indføres et for de faglige revisorer gennemskueligt system.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg, herunder suppleanter og revisorer
a. Valg af kredsformand
Allan Gregersen ønskede ikke at modtage genvalg. Torben Duch Holm blev valgt som ny formand med akklamation og uden modkandidater.

b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen havde indstillet genvalg af Jesper Hansen samt nyvalg af Betina Fleron og Kristian Gull Petersen. Generalforsamlingen godkendte indstillingen.

c. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen havde indstillet som 1.suppleant Heidi Trillingsgaard, 2. suppleant Frode Mulkær og 3. suppleant Per Harder Højbjerg. Generalforsamlingen godkendte indstillingen.

d. Valg af to revisorer
Bente Bjørn og Tommy Hald blev valgt.

e. Valg af revisorsuppleant
Karin Pedersen modtog genvalg.

f. Valg af 1 medlem til Maren-komiteen
Michael Eskebjerg Goddiksen modtog genvalg.

6. Fastsættelse af kredskontingent
Kresbestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 30 kroner om måneden. Generalforsamlingen godkendte forslaget.

7. Eventuelt
 Jesper Hansen takkede på bestyrelsens vegne afgående formand Allan Gregersen for arbejdet.