Referat af generalforsamling,

Dansk Journalistforbund, kreds 6, lørdag den 7. marts 2020

 

Der var ved generalforsamlingens begyndelse mødt 47 deltagere. Generalforsamlingen blev indledt med formandens mindeord over tidligere formand Allan Gregersen.

 

1. Valg af dirigent

Søren Wormslev blev valgt med akklamation. Umiddelbart efter valget konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og forsamlingen godkendte dagsordenen. Dirigenten konstaterede desuden, at der ikke var fuldmagts-repræsenterede.

 

2. Formandens/bestyrelsens beretning, herunder indlæg ved hovedbestyrelsesmedlem Sus Falch

Formand Torben Duch Holm aflagde bestyrelsens beretning, hvor han oplyste, at bestyrelsen i det forløbne år havde haft et stærkt fokus på økonomien – og at aktivitetsniveauet derfor havde været lidt lavere end tidligere år. Formanden kom i sin beretning også ind beskæftigelsessituationen i kredsen i lyset af et par store fyringsrunder på kredsens største arbejdsplads og kommenterede også debaten om kredsenes fremtid i DJ.

Hovedbestyrelsesmedlem Sus Falch var forhindret på grund af sygdom, og Torben Duch Holm oplæste derfor en hilsen, der blandt andet fokuserede på de netop overståede overenskomstforhandlinger.

Beretningen blev godkendt efter en kort debat.

 

3. Kredsens regnskaber.

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bo Lehm.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

4a: Forslag fra Lisbeth Helleskov:

Forslag 1: Jeg foreslår, at Marenprisen fremover overrækkes ved en mindre ceremoni i forbindelse med generalforsamlingen, og at gallafesten droppes.

Forslag 2: (bortfalder hvis forslag 1 vedtages) Til gallafesten opkræves en egenbetaling på minimum 200 kroner pr. person.

Efter fremlæggelse og debat blev begge forslag forkastet med et stort flertal. For begge forslag var der to stemmer.

4b: Forslag fra kredsbestyrelsen om ændring af statutterne for Marenprisen

”Maren” tildeles et medlem af DJ for en bemærkelseværdig, særlig og vedholdende aktuel journalistisk indsats i DJ Kreds 6 Nordjylland. (Nyt: Tilføjelse af ordet ”aktuel”, der skal knytte indsatsen tidsmæssigt til tidspunktet for uddelingen.) ”Maren” er et kollegialt skulderklap for en gedigen indsats i en af fagets mange discipliner i det foregående kalenderår. Det kan være den afslørende historie, det velskrevne, de gode billeder, et tv-holds samlede indsats, redaktionssekretærens sikre valg, nordjysk lune etc. Alle former for journalistik kan komme i betragtning. (Nyt: Sidste sætning). Priskomite: Priskomiteen består af fire medlemmer + tre suppleanter, valgt på kredsgeneralforsamlingen for tre år ad gangen. Der kan ske genvalg. Priskomiteen tiltrædes derudover af kredsformanden (eller en anden repræsentant for kredsbestyrelsen) og af det foregående års prismodtager/e.

Efter en længere debat besluttede bestyrelsen at trække forslaget for en videre debat i det kommende år. Det kan blandt andet ske på Facebook eller på et medlemsmøde, eventuelt med oplæg fra tidligere prisvindere.

 

5. Valg, herunder suppleanter og revisorer

a. Valg af kredsformand

Torben Duch Holm modtog genvalg med akklamation.

 

b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

På valg var Anne Helene Kar Thomsen, Bo Lehm og Flemming Leth, som alle modtog genvalg med akklamation.

 

c. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Heidi Trillingsgaard, Frode Muldkjær og Per Harder Højbjerg var på valg. Heidi Trillingsgaard og Frode Muldkjær ønskede ikke genvalg.

Som suppleanter valgtes Birgitte Sonne Kristensen og Per Harder Højbjerg.

 

d. Valg af to revisorer

Bente Bjørn og Tommy Hald blev genvalgt.

 

e. Valg af revisorsuppleant

Karin Pedersen blev genvalgt.

 

f. Valg af to medlemmer til Maren-komiteen

Søren Wormslev og Anne Falck modtog genvalg.

 

6. Fastsættelse af kredskontingent

Kresbestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2020-2021. Generalforsamlingen godkendte forslaget.

 

7. Eventuelt

 Intet at bemærke.