Referat kredsbestyrelsesmøde tirsdag 26. maj 2020 på Nordjyske Stiftstidende

 

Tilstede: Torben Duch Holm, Jesper Hansen, Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen, Betina Fleron, Birgitte Sonne Kristensen

Afbud fra: Flemming Leth, Kristian Gull Petersen, Per Harder Højbjerg

 

1. Konstituering

Formanden bød velkommen til Birgitte Sonne Kristensen. Bestyrelsen konstituerede sig med Bo Lehm som kasserer, Jesper Hansen som referent samt Anne Helene Kahr Thomsen som næstformand, Betina Fleron og Birgitte Sonne Kristensen som arrangementsansvarlige.

 

2. Økonomi

Kassereren oplyste, at det ser godt ud. Foråret har været billigt på grund af coronaen, Maren-festen og generalforsamlingen er betalt – og der er ikke udgifter til kredstræf i år.

 

3. Tilskud til deltagelse i fagfestival

Det besluttedes, at medlemmer, der er ramt af ledighed (egentlige ledige og medlemmer på supplerende dagpenge) bevilges et tilskud på 500 kroner samt rejseomkostninger svarende til en togbillet.

 

4. Underskudsgaranti til seniorforløb

Det blev besluttet at støtte arrangementetsrækken med 10 kr. pr. medlem i gruppen +50. Kredsens anslåede maksimale udgift vil ligge i størrelsesordenen 5.000 kroner.

 

5. Kommende arrangementer

Linkedin: Gennemføres 11. juni.

Møde med Cavlingprismodtagerne: Arrangementet, der skal foregå på Nordjyske Stiftstidende, ønskes gennemført i slutningen af august. Det er aftalt med prismodtagerne, at de skal vende tilbage med en præcis dato.

Helgstrand Dressage: Arrangementet aflyst i foråret. Betina kontakter virksomheden for ny dato – helst ikke for sent på året af hensyn til lys og vejr.

Lübeck Living: Betina arrangerer. Max 20 deltagere. Gennemføres umiddelbart inden sommerferien.

Vendsyssel Teater: Betina undersøger, om forestillingen ”Efter stormen” gentages, og om teatret er interesseret i at yde rabat til kredsens medlemmer i forbindelse med et kredsarrangement, der kan kombineres med en eventuel rundvisning.

Møde om Maren: Mødet ønskes gennemført onsdag den 9. september i Vejgaardhallen. Anne Helene står for det praktiske med aftaler med hallen og oplægsholder Mette Ring. På mødet skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en ny fundats for Maren-prisen. Kredsen afholder udgifter til en beskeden fortæring i forbindelse med arbejdsgruppens møder.

Møde med OLFI: Bo og Anne Helene kontakter Peter Ernstved Rasmussen for at høre nærmere om mulighederne.

Opfølgning på Linkedin: Arrangeres i samarbejde med A-kassen i oktober eller november.

Møde med Socialtilsyn Nord: Anne Helene undersøger, om det fortsat er interessant og om tilsynet fortsat er interesseret.

Alsangsarrangement: Bo og Anne Helene kontakter Frode med henblik på en gentagelse af arrangementet i løbet af januar.

Fagenes fremtid: Mødet tages op igen. Arrangeres i samarbejde med Nordjyske Stiftstidende – gerne i oktober eller november. Bo snakker med direktionen om de nærmere omstændigheder.

Kræs fra Kredsen: Skal gentages til januar. Bestyrelsesmedlemmerne skal på næste møde komme med forslag til en bruttoliste med emner.

 

6. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde holdes sidst i august. Formanden indkalder.