Referat af generalforsamling, Dansk Journalistforbund, kreds 6

onsdag den 16. juni 2021 

 

Der var ved generalforsamlingens begyndelse mødt 32 deltagere. Formanden bød velkommen 

 

1. Valg af dirigent 

Kate Bluhme blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2. Formandens/bestyrelsens beretning 

Formand Torben Duch Holm aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden diskussion og med akklamation. 

 

3. Kredsens regnskab 

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bo Lehm. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Kredsbestyrelsen havde fremsat et forslag til ændring af statutten for Marenprisen: 

"Maren" er et kollegialt skulderklap for et gedigent stykke arbejde og tildeles et eller flere medlemmer af DJ Kreds 6 Nordjylland for en bemærkelsesværdig og/eller særlig indsats på vedkommendes fagområde. 

Efter forslag fra Max Meldgaard blev de sidste tre ord slettet, hvorefter forslaget blev vedtaget uden yderligere debat. Statutten har nu denne ordlyd: 

"Maren" er et kollegialt skulderklap for et gedigent stykke arbejde og tildeles et eller flere medlemmer af DJ Kreds 6 Nordjylland for en bemærkelsesværdig og/eller særlig indsats. 

 

5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 

a. Valg af kredsformand 

Torben Duch Holm modtog genvalg med akklamation. 

 

b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer  

På valg var Kristian Gull Pedersen, Betina Fleron og Jesper Hansen, som alle modtog genvalg med akklamation. 

Formanden oplyste, at bestyrelsesmedlem Flemming Leth har ønsket at udtræde af bestyrelsen, hvorfor 1. suppleanten Birgitte Sonne Kristensen indtræder i bestyrelsen. 

 

c. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslog Emma fjordbak som førstesuppleant, Amal Guerdali som anden suppleant og Flemming Leth som tredje suppleant. Dette blev godkendt med akklamation. 

 

d. Valg af to revisorer 

Bente Bjørn og Tommy Hald blev genvalgt. 

 

e. Valg af revisorsuppleant 

Karin Pedersen blev genvalgt. 

 

f. Valg af et medlem til Maren-komiteen samt tre suppleanter Maren-komiteen 

På valg var Peter Küster, som blev genvalgt. Det blev oplyst, at Michael Eskebjerg Goddiksen ønsker at udtræde af komiteen. Derfor indtræder 1. suppleanten Karin-Mette Petersen. Herudover består komiteen af Søren Wormslev og Anne Falck. 

Som suppleanter valgtes Lisbeth Christensen, Nana Borup og Kirsten Pilgaard. Suppleanterne aftaler selv rækkefølgen. 

 

6. Fastsættelse af kredskontingent 

Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2021-2022 på 30 kroner månedligt. Generalforsamlingen godkendte forslaget. 

 

7. Eventuelt 

 Intet at bemærke. Dirigenten takkede for god ro og orden.