Referat kredsbestyrelsesmøde onsdag 16. mars 2022 kl. 18.00 på Søparken, Aabybro

 

Tilstede: Torben Duch Holm, Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen, Betina Fleron, Amal Guerdali, Birgitte Sonne Kristensen, Jesper Hansen

Afbud fra: Flemming Leth, Kristian Gull Petersen, Emma Drastrup-Fjordbak

 

O. Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger

1. Konstituering

Genvalg på alle poster:

Formand: Torben Duch Holm

Næstformand: Anne Helene Kahr Thomsen

Kasserer: Bo Lehm

Referent: Jesper Hansen

Arrangementsansvarlige: Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

2. Kommende arrangementer

5. april: Cilles sidste dag på Skalborg kro – alt er aftalt, servering smørrebrød, indbydelser på vej ud til medlemmerne.

21. april: Speeddating for medlemmerne. Foregår hos BT – Amal og Birgitte sørger for sandwiches, indbydelse på vej ud.

Bestyrelsen lægger op til, at generalforsamling og Maren-fest næste år foregår samme steder som i år. Lokaler skal bestilles inden sommerferien, så hvis der er ændringsforslag, skal det meddeles til formanden snarest muligt.

Nye ideer:

Mia-sagen – etiske overvejelser og måske noget om politiets brug af og samarbejde med pressen. Til efteråret.

Målinger af journalistik og journalister: Hvad betyder det store fokus på klik for journalistikken og journalisterne? Til efteråret.

Journalister og chikane. Til efteråret.

Hvordan bruger vi Ukraine-krigen som afsæt til lokal-journalistik? Birgitte og Amal arbejder videre med et forslag til mulige oplægsholdere og rapporterer tilbage til bestyrelsen.

3. Cavling-prisen

Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at der er indstillet et kredsmedlem til Cavling-komiteen.

4. Tilskud til praktikant-arrangementer

Bestyrelsen vedtog, at tilskud fortsat vil blive behandlet i overensstemmelse med de regler, som fremgår af kredsens hjemmeside.

5. Safety-fonden

Bestyrelsen vedtog at støtte Safety-fonden med et ekstraordinært bidrag på 5.000 kroner i forbindelse med krigen i Ukraine.

6. Eventuelt

Intet af bemærke. Formanden indkalder til næste møde, når der er brug for det.