Referat kredsbestyrelsesmøde torsdag 27. oktober 2022 kl. 17.00 på Skeelslund

Tilstede: Torben Duch Holm, Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen, Kristian Gull Petersen, Jesper Hansen

Afbud fra: Flemming Leth, Birgitte Sonne Kristensen, Emma Drastrup-Fjordbak, Betina Fleron, Amal Guerdali

 

O. Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger

 

1. Økonomi

Intet at bemærke. Ser fornuftig ud.

 

2. Tilbud om GDPR-kursus

Forbundet har ansat en særlig GDPR-konsulent, der nu tilbyder kredsbestyrelsen særlig tilrettelagt undervisning i, hvordan den problemstilling håndteres i kredssammenhæng. Formanden og Bo tilmelder sig.

 

3. Arrangementet hos Publicity 9. november

Der er 50 tilmeldte – altså fuldt hus. Birgitte har fuldstændig styr på arrangementet, men bestyrelsen opfordrer til, at hun skal bede om hjælp hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis der bliver behov for det.

 

4. Forbundets navn

Vi har tidligere besluttet at lave en medlemsmøde om spørgsmålet, men det dropper vi. Sidste nyt er, at hovedbestyrelsen har besluttet, at forårets delegeretmødet skal tage stilling til fire konkrete forslag, som er:

A. Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation

B. DJ – Medier & Kommunikation

C. Medier & Kommunikation – Dansk Journalistforbund

D. DJ – Forbundet Formidling

En enig bestyrelse indstiller, at kredsens delegerede skal stemme for forslag A.

 

5. Nyt fra Maren-komiteen

Kristian orienterede.

Indstillingsperioden bliver 5. december 2022 til 7. februar. Komiteen træder sammen den 7. marts for at finde de nominerede og vinder-en/ne. Festen er fortsat som tidligere vedtaget den 31. marts.

Maren-komiteen foreslår, at der ikke skal være festtaler ved arrangementet. Dette forslag er bestyrelsen ikke enig i, så vi går i gang med at spørge de mulige emner.

Der skal snart købes nye Maren-statuetter, da lageret er ved at være i bund. Maren-komiteen bemyndiges til at indhente tilbud på opgaven.

Komite-medlemmerne Søren Wormslev og Anne Falk er på valg til kredsgeneralforsamlingen.

 

6. Kommende arrangementer

a. Om brugen af ”jeg” i moderne journalistik

Foreslået af Betina på baggrund af en ny bog om spørgsmålet. Betina arbejder videre med sagen. Arrangementet holdes i Vejgaard-hallen eller på Skalborg Kro.

b. Kræs fra Kredsen

Arrangementet blev aflyst i januar på grund af corona, men vi satser på at gennemføre det en lørdag i januar på enten Lindholm (Jesper undersøger pris og tilgængelighed) eller Vejgaard-hallen (Bo undersøger pris og tilgængelighed). Når datoen er fastlagt, kontakter Jesper en række mulige oplægsholdere, hvoraf flere allerede havde sagt ja i år inden aflysningen.

c. Kongen af TikTok

Alex Vanopslagh har med stor succes brugt TikTok i valgkampen – og det er lykkedes ham med stor succes at få unge vælgere i tale. Vi inviterer Vanopslagh og hans kampagnechef Mads Korsholm til et medlemsarrangement hurtigst muligt. Gerne i en kælderbeværtning, hvor kredsen byder på fadøl og sliced pizza. Bo og Anne Helene arbejder videre med sagen i et hurtigtarbejdende udvalg.

d. Virksomhedsbesøg på TV2-Nord

Formanden drøfter sagen med Emma. Gerne i januar.

 

7. Generalforsamling

Formanden gør opmærksom på, at Jesper, Betina og Kristian er på valg på generalforsamlingen.

 

8. Eventuelt

Bestyrelsen var enig om, at Skeelslund er en passende standsmæssig ramme om bestyrelsesmøder og takkede Anne Helenes arbejdsplads for værtskabet. Ellers intet at bemærke. Formanden indkalder til næste møde.