Referat af generalforsamling, Dansk Journalistforbund, kreds 6, onsdag den 2. marts 2022 

Der var ved generalforsamlingens begyndelse mødt 24 deltagere. Formanden bød velkommen 

 

1. Valg af dirigent 

Søren Wormslev blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens/bestyrelsens beretning 

Formand Torben Duch Holm aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden diskussion og med akklamation. 

Efter beretningen orienterede DJ-næstformanden Allan Boye Thulstrup om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. 

 

3. Kredsens regnskab 

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bo Lehm. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 

a. Valg af kredsformand 

Torben Duch Holm modtog genvalg med akklamation. 

 

b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer  

På valg var Bo Lehm, Anne Helene Kahr Thomsen og Birgitte Sonne Kristensen, som alle modtog genvalg med akklamation. 

 

c. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Emma Fjordbak, Amal Guerdali og Flemming Leth blev valgt med akklamation og i nævnte rækkefølge.  

 

d. Valg af to revisorer 

Bente Bjørn og Tommy Hald blev genvalgt. 

 

e. Valg af revisorsuppleant 

Karin Pedersen blev genvalgt. 

 

f. Valg af et medlem til Maren-komiteen 

Karin-Mette Petersen blev valgt. 

 

6. Fastsættelse af kredskontingent 

Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2022-2023 på 30 kroner månedligt. Generalforsamlingen godkendte forslaget. 

 

7. Eventuelt 

DJ-hovedbestyrelsesmedlem Per Schultz-Knudsen orienterede om planerne om eventuelt at ændre forbundsnavnet. 

Max Meldgaard foreslog, at den kontante erkendtlighed, som følger med Maren-prisen, forhøjes. 

Kate Bluhme foreslog, at der ydes et ekstraordinært bidrag til Safety-fonden som følge af situationen i Ukraine. 

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.