Referat af generalforsamling, Dansk Journalistforbund, kreds 6, onsdag den 1. marts 2023

Der var tilmeldt 37 medlemmer foruden to gæster. Formanden bød velkommen

 

1. Valg af dirigent

Søren Wormslev blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Formandens/bestyrelsens beretning

Formand Torben Duch Holm aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden diskussion og med akklamation.

Efter beretningen orienterede DJ-næstformanden Allan Boye Thulstrup om de sager, som fylder meget i forbundets arbejde i øjeblikket: De mange fyringer, overenskomstforhandlingerne, det internationale arbejde i relation til IFJ og Rusland, delegeretmødet, GDPR og Mediernes Pension.

 

3. Kredsens regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bo Lehm. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Der var ikke indkommet forslag.

 

5. Valg, herunder suppleanter og revisorer

a. Valg af kredsformand

Torben Duch Holm modtog genvalg med akklamation.

 

b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

På valg var Betina Fleron og Jesper Hansen, som begge modtog genvalg. På valg var også Kristian Gull Pedersen, som ikke ønskede at genopstille. Amal Guerdali blev nyvalgt til bestyrelsen.

 

c. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Katrine Schousboe Laursen, Emma Fjordbak og Flemming Leth blev valgt i nævnte rækkefølge.

 

d. Valg af to revisorer

Bente Bjørn og Tommy Hald blev genvalgt.

 

e. Valg af revisorsuppleant

Karin Pedersen blev genvalgt.

 

f. Valg af to medlemmer til Maren-komiteen

Anne Falk og Søren Wormslev modtog genvalg.

 

6. Fastsættelse af kredskontingent

Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2022-2023 på 30 kroner månedligt. Generalforsamlingen godkendte forslaget.

 

7. Valg af delegerede til AJKS

Amal Guerdali og Katrine Schousboe Laursen blev valgt. Anne Helene Kahr Thomsen valgtes som suppleant.

 

8. Eventuelt

Intet af bemærke. Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.